ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ "Critical role of EQA program: Maximize Laboratory Performance, Reliability and Trust (บทบาทสำคัญของการประเมินคุณภาพห้องปฎิบัติการโดยองค์กรภายนอกในการเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือให้กับห้องปฎิบัติการ)" ระหว่าง

24 กรกฏาคม 2566

    ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ "บทบาทสำคัญของการประเมินคุณภาพห้องปฎิบัติการโดยองค์กรภายนอกในการเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือให้กับห้องปฎิบัติการ" ระหว่างการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 45 ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก Dr. Sally Picton ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง RIQAS Manager มาเป็นวิทยากร การบรรยายวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 45 ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

    หัวข้อการบรรยายเป็นเรื่องเกี่ยวกับ "บทบาทสำคัญของการประเมินคุณภาพห้องปฎิบัติการโดยองค์กรภายนอกในการเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือให้กับห้องปฎิบัติการ" โดยท่านวิทยากรได้พูดเน้นถึง วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ, ความแตกต่างระหว่าง IQC กับ EQA, คุณลักษณะและประโยชน์ของโปรแกรมควบคุมคุณภาพภายนอก RIQAS ซึ่ง RIQAS Program ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17043 และรองรับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO15189, รูปแบบการรายงานผล รวมถึงกรณีศึกษา และการอภิปราย ถาม-ตอบ

    ในโอกาสนี้ทางบริษัทเมดิทอป จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทุกท่าน และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสจัดแสดงนิทรรศการและบรรยายทางวิชาการที่มีประโยชน์ให้กับท่านในการประชุมครั้งต่อไป