Service Manager : ฝ่ายเครื่องแพทย์ด้านเวชวิกฤต

 

       
   
  ลักษณะงาน
  พนักงานประจำ
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท เมดิทอป จำกัด
   
  รายละเอียดงาน

  - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายในการรับและส่งผ่านเรื่องระหว่างฝ่ายขายกับลูกค้า

  - วางแผนการบริหารงาน การซ่อมของวิศวกรบริการ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้คำปรึกษาและตัดสินใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

  - ประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา

  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ ชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - อายุ 30 ปี ขึ้นไป

  - ผ่านประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ อย่างน้อย 5 ปี

       
   
     
  สวัสดิการ :
  โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, การรักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำปี, เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
  สนใจติดต่อได้ที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  วิธีการสมัคร :
  จัดส่งประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาที่ E-mail address : hr@meditopthailand.com
  หรือสมัครโดยตรงที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  334 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 02-9331133 ต่อ 252 โทรสาร 02-9330811-2