ราชวิทยาลัยแพทย์วิสัญญีแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 87

03 พฤษภาคม 2561

  เรื่อง การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 87 ในหัวข้อเรื่อง "Together We Can...and We Care" ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยด้านวิสัญญีวิทยาให้ต่อเนื่อง
  สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิสัญญีวิทยา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

  บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ

  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)
  3. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบเคลื่อนที่ได้ (IACS : Infinity Acute Care System)
  4. รถสำหรับจัดเก็บ, เตรียมยาสำหรับงานวิสัญญี และงานห้องฉุกเฉิน (Anesthesia and Emergency cart)
  5. เครื่องวัดค่าก๊าซจากระบบทางเดินหายใจ

  ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากแพทย์ ผู้เข้าร่วมประชุม และพยาบาลเป็นจำนวนมาก

  ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป