ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรม Advanced User Training on Urinalysis Analyzer

31 สิงหาคม 2561


     ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced User Training on Urinalysis Analyzer สำหรับลูกค้าขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับประโยชน์การใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ ในการรายงานรูปร่าง RBC Dysmorphic และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาการอบรมจะครอบคลุมรวมถึงการแปลผลการตรวจวิเคราะห์ , การบำรุงรักษาเครื่อง และการแก้ไขปัญหาเครื่อง  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี