7 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานของที่ระลึกแก่คุณชนินทร์ สังขธรรมวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เมดิทอป จำกัด

07 กันยายน 2561

     

    เนื่องในวาระครบ 50 ปี ของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานของที่ระลึกให้กับคุณชนินทร์ สังขธรรมวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เมดิทอป จำกัด บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

    อีกทั้ง ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอบรางวัล “เพชรเภสัชมหิดล” ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561