ภาพกิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบิน " ที่บริษัทเมดิทอป จำกัด ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

25 กันยายน 2561

    ภาพกิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบิน" ณ บริษัท เมดิทอป จำกัด ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

    มีการบรรยายถึงเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินโดยหลักการ Capillary Electrophoresis
    การตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์และการแปลผลชนิดของโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติและการบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจโดยผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆที่พบได้บ่อยของการตรวจวิเคราะห์ โดยมีนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 7 ท่าน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้