ภาพกิจกรรมระหว่างการออกร้านของ บริษัท เมดิทอป จำกัด ในงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น ระหว่างวันที่ 5 -6 กันยายน พ.ศ.2561

25 กันยายน 2561

    ภาพกิจกรรมระหว่างการออกร้านของ บริษัท เมดิทอป จำกัด ในงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ.2561

    บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้แสดงผลิตภัณฑ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ โดยเครื่องตรวจแยกชนิดของฮีโมโกลบิน ด้วยหลักการ Capillary Electrophoresis โดยเน้นถึงข้อดีที่สามารถแยก Hb A2 ออกจาก Hb E ซึ่งช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินผิดปกติได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น