ภาพกิจกรรมงาน SEBIA User Group Meeting ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561

27 กันยายน 2561

    ภาพกิจกรรมงาน SEBIA User Group Meeting ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561 โดย บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เรียนเชิญ นพ.สมชาย แสงกิจพร และคุณสิริภากร แสงกิจพร จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ และรองศาสตราจารย์ กุลนภา ฟู่เจริญ จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากร ร่วมให้ข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับโรคธาลัสซีเมีย ทั้งนโยบายภาครัฐและการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย มีคำถามเกี่ยวกับหลุมพรางของการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและข้อดีของการแยก Hb A2 ออกจาก Hb E
    โดยเครื่องตรวจแยกชนิดฮีโมโกลบินโดยวิธี Capillary Electrophoresis ซึ่งทำช่วยในการวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น และมีการร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแก่ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้