ประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาค "Anesthesia in High Risk Patients 2018"

26 พฤศจิกายน 2561

  เรื่องประชุมวิชาการ "Anesthesia in High Risk Patients 2018" วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธฺประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บุคลากรวิสัญญีทุกภูมิภาคได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก้าวทันต่อวิทยาการใหม่ๆ, นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรวิสัญญีในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ

  ทางบริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ

  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. อุปกรณ์สำหรับช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ (Video laryngoscope)
  3. รถสำหรับจัดเก็บ, เตรียมยาสำหรับงานวิสัญญี และงานห้องฉุกเฉิน (Anesthesia and Emergency cart)
  4. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)
  5. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบเคลื่อนที่ได้ (IACS : Infinity Acute Care


  ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากแพทย์ ผู้เข้าร่วมประชุม และพยาบาลเป็นจำนวนมาก

  ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป