ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Integrated Chemistry System

09 เมษายน 2562

    แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Integrated Chemistry System ในวันที่ 21-22 และ 28-29 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เมดิทอป จำกัด

    การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง จำนวน 5 ท่าน
    การบรรยายวันแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการของเครื่อง คุณสมบัติ การใช้งานเครื่อง และการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้น และวันที่สองเป็น workshop เกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง การบำรุงรักษาเครื่องและการแก้ไขปัญหาต่างๆของเครื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้งานเครื่องได้เต็มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาเครื่อง เพื่อให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นมีการซักถาม รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งทำให้การอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

    ในโอกาสนี้ทางบริษัทเมดิทอป จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสจัดการอบรมที่มีประโยชน์ให้กับท่านในครั้งต่อไป