ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ "The Challenge in Using HbA1c in the patients with hemoglobin variants" ระหว่างการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 43 ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

03 กันยายน 2562

    ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ "The Challenge in Using HbA1c in the patients with hemoglobin variants"
    ระหว่างการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 43 ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  โดยมี พญ.ณัฏฐกานต์ สุวรรณศักดิ์ศรี จากกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมกับ ทนพญ. มัณฑนา มิตรชัย จากศูนย์อณูชีวโมเลกุลฯ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น และ Mr.Shawn Cheong จากบริษัท SEBIA ประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้วิทยากรร่วม มีนักเทคนิคการแพทย์ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว โดย พญ.ณัฏฐกานต์ สุวรรณศักดิ์ศรีได้ยกตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิด CS EABart's disease ที่มีค่า HbA1c ไม่ไปในทิศทางเดียวกันกับระดับน้ำตาลของผู้ป่วย โดยมีค่า HbA1c ต่ำกว่าปกติ ในขณะที่ค่าน้ำตาลสูง และบรรยายถึงการตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวานตาม American Diabetes Association ( ADA) รวมถึงแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 ที่จัดทำโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ส่วน ทนพญ. มัณฑนา มิตรชัย บรรยายถึงหลักการตรวจ HbA1c ตลอดจนข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละหลักการ ส่วน Mr.Shawn Cheong ได้บรรยายถึงข้อดีของการตรวจ HbA1c โดยหลักการ Capillary electrophoresis