การประชุมวิชาการชมรมแพทย์ชนบทประจำปี 2563

30 ตุลาคม 2563

   

  เรื่อง การประชุมวิชาการชมรมแพทย์ชนบทประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง "ระบบสาธารณสุขไทยในยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง" วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไดลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการและให้ความรู้ในระดับก้าวหน้าแก่บุคลากรสาธารณสุข

  บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ

  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)

  ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากแพทย์ ผู้เข้าร่วมประชุม และพยาบาลเป็นจำนวนมาก

  ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป