ภาพแสดงนิทรรศการและงานบรรยายวิชาการหัวข้อ “Benefits of EQA in Analytical Quality Control” ระหว่างการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจําปี 2563 (Thailand LA forum 2020) วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563

07 ธันวาคม 2563

    ภาพแสดงนิทรรศการและงานบรรยายวิชาการหัวข้อ “Benefits of EQA in Analytical Quality Control” ระหว่างการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจําปี 2563 (Thailand LA forum 2020) วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานีโดยทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลรามคำแหง เป็นผู้วิทยากรร่วมกับ ทนพญ.จีระนันท์ แสนอาทิตย์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ QMS บริษัทเมดิทอป จำกัด การบรรยายวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

    หัวข้อการบรรยายเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “Benefits of EQA in Analytical Quality Control” โดยท่านวิทยากรได้พูดเน้นถึงประโยชน์ของการทำ External Quality Assessment Scheme (EQA) ข้อกำหนดของระบบคุณภาพ แนวทางในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ EQA มีปัญหาและ case study นอกจากนี้ได้พูดถึง RIQAS Program ที่รองรับข้อกำหนดต่างๆของระบบคุณภาพทั้งในส่วนของสภาเทคนิคการแพทย์และมาตรฐานของ ISO15189 ข้อดีในการใช้ RIQAS program


    ในโอกาสนี้ทางบริษัทเมดิทอป จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทุกท่าน และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสจัดแสดงนิทรรศการและบรรยายทางวิชาการที่มีประโยชน์ให้กับท่านในการประชุมครั้งต่อไป