ภาพกิจกรรมสัมมนาวิชาการฝ่ายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้เติบโตในสายงานยุค New Normal” ณ โรงแรม นิกโก้ กรุงเทพ

29 ธันวาคม 2564  การสัมมนาวิชาการมีเนื้อหาในแง่มุมต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการทำ Workshop ที่เพิ่มองค์ความรู้และสามารถนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้ โดยมีเนื้อหาที่สามารถนำไปพัฒนาการทำงานในยุค New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

  • การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง (Motivate Yourself)
  • แนวคิดในการทำงานพัฒนา (Mindset) และทำ workshop ในหัวข้อ “Growth Mindset และ Fixed Mindset”
  • เมื่อโลกเปลี่ยนไป...การทำงานต้องเปลี่ยนไป และทำ workshop ในหัวข้อ “วิกฤต COVID-19 คุณอยากเปลี่ยนอะไร 3 ข้อ” และ “วิเคราะห์ตนเอง”
  • การสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน (Motivate Team Synergy Inspires) และทำ workshop ในหัวข้อ “4+4 Model (ลูกพี่+ลูกน้อง)”
  • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (Motivate Team)