บรรยากาศงานประชุม Two Days in Cardiology ครั้งที่ 23, 2556

15 ธันวาคม 2556

   

  ในงานประชุม 23rd Two Days in Cardiology ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธ ในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานได้เลือกสถานที่จัดงาน ณ โรงแรม สุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี ใน Theme ที่มีชื่อว่า “Horizon in Cardiology 2556” โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจจากทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งฝ่ายอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ ได้มีโอกาสมาพบปะ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และยกระดับแนวทางการรักษาใหม่ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งในแต่ละปีสถานที่จัดงานก็แตกต่างกันออกไป ในปีนี้ บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้นำ สินค้า ประเภท เครื่องมือแพทย์ ทางด้านโรคหัวใจมาร่วมออกบูธแสดงในงานนี้ด้วย ซึ่ง สินค้า ดังกล่าว ได้แก่

  1. ลิ้นหัวใจเทียม (Heart Valve) ทั้ง Bioprosthetic และ Mechanical Valve
  ผลิตภัณฑ์ Sorin จากประเทศอิตาลี
  2. ปอดเทียม (Oxygenator) และเครื่องหัวใจและปอดเทียม ( Heart lung machine) ผลิตภัณฑ์ Sorin (Stockert) จากประเทศเยอรมนี
  3. ASD และ PDA Occluder ผลิตภัณฑ์ Occlutech จากประเทศสวีเดน
  4. เครื่อง Hemosep ผลิตภัณฑ์ Advancis จากประเทศอังกฤษ
  5. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบ Monitoring (สามารถ วัด Pulse และ O2 saturation ได้ด้วย) ผลิตภัณฑ์ CSI จากประเทศสหรัฐอเมริกา
  6. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( ECG Monitor 12 leads) ผลิตภัณฑ์ Burdick ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ในการเข้าร่วมงานออกงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับความสนใจจากจากผู้เข้าร่วมประชุม จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้าชมบูธของบริษัทฯ และให้ความสนใจสอบถามรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกันอีกในงานครั้งต่อไป