บริษัท เมดิทอป บริจาคเครื่องช่วยหายใจแก่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 ธันวาคม 2556


    เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 บริษัท เมดิทอป นำโดยคุณชนินทร์ สังขธรรมวงศ์ และคณะ ร่วมบริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน Carina Ventilator ยี่ห้อ Draeger จากประเทศเยอรมนี จำนวน 2 เครื่อง เป็นมูลค่า 1,097,600 บาท เพื่อสนับสนุนการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดย รศ.นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณะบดีคณะแพทย์ศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบเครื่องช่วยหายใจนี้ เพื่อใช้ช่วยเหลือคนไข้ในกิจการของโรงพยาบาลต่อไป