การประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 96 ร่วมกับการประชุมวิชาการนานาชาติ The 14th International Congress of Asian Society of Cardiothoracic Anesthesia (ASCA 2022)

12 ธันวาคม 2565

The 14th International Congress of Asian Society of Cardiothoracic Anesthesiaระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยด้านวิสัญญีวิทยาให้ต่อเนื่อง โดยการประชุมจะแบ่งออกเป็นการบรรยายทางวิชาการ และการอบรมเชิงปฏิบัติการใน หัวข้อต่างๆ ซึ่งทางราชวิทยาลัยฯ เล็งเห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย และสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิสัญญีวิทยา เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และ

บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ

  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)
  3. เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope)
  4. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดพกพา แบบควบคุมความเจ็บปวดด้วยตัวเองและแบบอัตโนมัติ (Automatic Ambulatory Patient Controlled Analgesia Infusion Systems Portable)
  5. เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Neuromuscular Transmission Monitor)
  6. เครื่องอุ่นเลือดและสารละลาย (Blood/infusion warmer) 

ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุม และพยาบาลเป็นจำนวนมาก  ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลา ดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป