ภาพแสดงนิทรรศการและงานบรรยายวิชาการหัวข้อ “How to investigate unacceptable External Quality Assessment Results”
ระหว่างการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 (Thailand LA forum 2022)

19 ธันวาคม 2565

ภาพแสดงนิทรรศการและงานบรรยายวิชาการหัวข้อ “How to investigate unacceptable External Quality Assessment Results”  ระหว่างการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 (Thailand LA forum 2022) “ห้องปฏิบัติการคุณภาพที่ยั่งยืน” (Sustainable Quality in Laboratory) วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทนพญ. นริศร คงรัตนโชค อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และผู้จัดการฝ่ายวิชาการหน่วยงาน QC และเคมีคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นวิทยากรร่วมกับ ทนพญ.จีระนันท์ แสนอาทิตย์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ QMS บริษัท เมดิทอป จำกัด


การบรรยายวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

หัวข้อการบรรยายเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “How to investigate unacceptable External Quality Assessment Results” โดยท่านวิทยากรได้พูดเน้นถึงแนวทางในการสืบค้นหาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ผลของ EQAไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และ case studies นอกจากนี้ได้พูดถึง RIQAS Program ที่รองรับข้อกำหนดต่างๆของระบบคุณภาพทั้งในส่วนของสภาเทคนิคการแพทย์และมาตรฐานของ ISO 15189 ข้อดีในการใช้ RIQAS programme ในโอกาสนี้ทางบริษัทเมดิทอป จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายทุกท่าน และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสจัดแสดงนิทรรศการและบรรยายทางวิชาการที่มีประโยชน์ให้กับท่านในการประชุมครั้งต่อไป