ปิด

กลุ่มเครื่องมือชันสูตร


 • โลหิตวิทยา (Hematology)
  • เครื่องตรวจนับเม็ดเลือด (Cell Counter)
  • เครื่องไถย้อมเสมียร์เลือด (Slide maker Stainer)
  • เครื่องวิเคราะห์เซลล์จากภาพถ่าย (Cell Image Analysis System)
 • เคมีคลินิก (Chemistry)
  • เครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ (Clinical Chemistry Analyzer)
 • การตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวาน (Diabetes Testing)
  • เครื่องตรวจวัดปริมาณ HbA1C (Hemoglobin A1C Analyzer)
 • การตรวจวินัจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ (Hemoglobinopathy Testing)
  • เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและชนิดฮีโมโกลบินและโปรตีนแบบอัตโนมัติ (Capillary Electrophoresis System for Hemoglobin and Protein Testing)
 • ภูมิคุ้มกันวิทยา/การวิเคราะห์โปรตีน (Immunology/Protein Analysis)
  • เครื่อง ELISA (ELISA Workstation)
  • เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกฮีโมโกลบินและโปรตีนชนิดต่างๆโดยใช้กระแสไฟฟ้า (Capillary Electrophoresis System for hemoglobin and protein testing)
  • เครื่องอ่านปริมาณโปรตีนชนิดต่างๆ จากแผ่นเจลโดยใช้แสง (Densitometer)
  • เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกัน (Immunoassay Analyzer)
 • การตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT)
  • เครื่องตรวจวิเคราะห์ก๊าช สารอิเลคโตรไลท์ และสารเมตาโบไลท์ในเลือดแบบอัตโนมัติ (Blood Gas and Critical Care Analyzer)
  • เครื่องตรวจ Blood Creatinine ปลายนิ้ว (Creatinine Analyzer)
  • เครื่องตรวจ Blood Lactate ข้างเตียงผู้ป่วย (Lactate Analyzer)
  • เครื่องตรวจน้ำตาลแบบปลายนิ้ว (Blood Glucose Meter)
  • เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าฮีโมโกลบิน เอวันซี อัตโนมัติ (Hemoglobin A1C Analyzer)
 • การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
  • โปรแกรมประเมินคุณภาพระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory Data Management Program)
  • โปรแกรมบริหารข้อมูลคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (External Quality Assessment Program)
  • น้ำยาควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Quality Control Set)
 • อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง/เครื่องติดฉลากบนหลอดเลือด (Sample Collection/Tube Labeling)
  • เครื่องพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์เพื่อบอกรายละเอียดคนไข้บนหลอดเลือด เพื่อช่วยลดความผิดพลาดในการเตรียมหลอดเลือดและเจาะเลือด (Autolabeler Realizing Error-Free Specimen Labeling in Phlebotomy)
 • เครื่องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ
  • เครื่องตรวจนับแยกชนิดตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ หลักการ Florescence flow cytometry (Fully Automated Urine Particle Analyzer by Fluorescence Flow Cytometry)
  • เครื่องตรวจวิเคราะห์ Urine Strip (Urine Analyzer)
  • เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่าเคมีของปัสสาวะอัตโนมัติ (Urine Chemistry Analyzer)
 • เครื่องจัดการตัวอย่างส่งตรวจอัตโนมัติ (Automate Sample Management)

ขณะนี้หน้าเวปแสดงรายละเอียดของสินค้าต่างๆกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา หากท่านมีความสนใจในสินค้าใดๆ ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อผู้แทนขาย ได้ทางแถบข้อมูล ติดต่อเรา