เครื่องมือแพทย์ด้านโรคหัวใจและสัญญาณชีพ

 • เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง
 • แผ่นอิเล็กโทรดสำหรับนำคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • เครื่องบันทึกการวัดความดันโลหิตอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง
 • เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อดูการฟื้นฟูของหัวใจและปอดหลังการผ่าตัดแบบไร้สาย
 • เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
 • เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถึ่สูง
 • เครื่องติดตามสัญาญชีพ
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์
 • เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดต่างๆ
 • เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง
 • กระดาษความร้อนสำหรับบันทึกผลจากเครื่องมือแพทย์
 • เครื่องเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องมือแพทย์เข้าสู่ระบบของโรงพยาบาล