เครื่องมือและน้ำยาวิเคราะห์โรคในห้องปฏิบัติการ

 • เครื่องตรวจนับเม็ดเลือด
 • เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด
 • เครื่องตรวจวิเคราะห์สารในเลือดทางอิมมูโนวิทยา
 • เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่ากรด ด่าง ก๊าซ และค่าที่มีความสำคัญทางคลีนิค
 • เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดฮีโมโกลบินและโปรตีนชนิดต่างๆ
 • เครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
 • เครื่องอ่านแถบน้ำยาเคมีสำหรับตรวจปัสสาวะอัตโนมัติ
 • เครื่องตรวจวัดปริมาณแลคเตทในเลือดและแถบตรวจ
 • หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ
 • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับหลอดเก็บเลือด
 • สารควบคุมคุณภาพภายในและภายนอกเครื่องตรวจอุจจาระอัตโนมัติ
 • ระบบการตรวจอัตราการตกตะกอนเม็ดเลือดแดง