เครื่องมืออุปกรณ์ห้องผ่าตัด

  • เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
  • ชุดศูนย์กลางบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา
  • เครื่องตรวจวัดสัญญาณทางสรีรวิทยาในห้องเอ็ม อาร์ ไอ
  • เครื่องตรวจบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา
  • อุปกรณ์สำหรับตรวจบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา
  • ชุดเครื่องมือช่วยใส่ท่อหายใจชนิดวีดิทัศน์
  • อัตราซาวน์เจล
  • เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ
  • ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารพร้อมระบบวีดิทัศน์และอุปกรณ์เสริม
  • เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร