เครื่องมือแพทย์ด้านโรคปอด

  • เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์เสริม
  • อุปกรณ์ประกอบและชุดท่อสำหรับช่วยหายใจ
  • เครื่องกระตุกหัวใจ
  • เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย
  • ชุดส่องทางเดินหลอดลมพร้อมอุปกรณ์ช่วยใส่ท่อค้ำยันหลอดลม
  • ท่อค้ำยันหลอดลม
  • ผงแป้งสำหรับเชื่อมเยื่อหุ้มปอด
  • เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด
  • เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดโดยใช้หลอดฉีดยา
  • เครื่องส่องกล้องตรวจทางเดินหายใจพร้อมระบบวีดิทัศน์และอุปกรณ์เสริม