การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบันประจำปี 2566

18 พฤษภาคม 2566

การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบัน ประจำปี 2566 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SCIENCE PARK) จังหวัดขอนแก่น

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะความก้าวหน้าทางด้านวิสัญญี ที่สามารถนำมาเพิ่มโอกาส สร้างคุณค่าต่อการบริการ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นวิสัญญีแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด วิสัญญีพยาบาล แพทย์ พยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้สนใจทั่วประเทศ

บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ

  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)
  3. เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope)
  4. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดพกพา แบบควบคุมความเจ็บปวดด้วยตัวเองและแบบอัตโนมัติ (Automatic Ambulatory Patient Controlled Analgesia Infusion Systems Portable)
  5. เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Neuromuscular Transmission Monitor)

ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนมาก
ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลา
ดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป