วิสัยทัศน์

 

เป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพชั้นนำระดับสากลมีการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
 

พันธกิจ

 

  1. เป็นผู้นำในธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่าย ให้บริการ และผลิตเครื่องมือแพทย์ เครื่องมีอวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ
  2. สร้างสรรค์นวัตกรรม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของคนไทยในระดับสากล
  3. พัฒนางานบริการสำหรับทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรให้มีคุณภาพระดับสากล
  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของพนักงานในองค์กร
  5. พัฒนาความสามารถของคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  6. สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อสิ่งดีๆให้กับชุมชนและสังคม