แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ในกลุ่ม Quality Management Solution (QMS) ของ บริษัท Randox Laboratories จำกัด ได้จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Essential of External Quality Assessment (EQA) in Medical Laboratory ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพภ

19 มีนาคม 2567

 

ภาพงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Essential of External Quality Assessment (EQA) in Medical Laboratory:
ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพภายนอก (EQA) ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม Salon B โรงแรม Swissôtel Bangkok Ratchada โดยทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก Mr. Stephen Doherty ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง RIQAS Technical Expert มาเป็นวิทยากร การประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ จากโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐ และเอกชนเป็น จำนวนกว่า 150 ท่าน และผ่านทาง online เป็นจำนวนกว่า 190 ท่าน จากทั่วประเทศ

หัวข้อการบรรยายเป็นเรื่องเกี่ยวกับ "ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพภายนอก (EQA) ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์" โดยท่านวิทยากรได้พูดเน้นถึงความสำคัญของ EQA ในห้องปฏิบัติการทางคลินิก, update ISO15189:2022, การเลือกโปรแกรม EQA ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO, คุณลักษณะและประโยชน์ของโปรแกรมควบคุมคุณภาพภายนอก RIQAS โดย RIQAS Programmes ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17043 และรองรับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO15189, รูปแบบการรายงานผล รวมถึงกรณีศึกษา และการอภิปราย ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ในโอกาสนี้ทางบริษัทเมดิทอป จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสจัดงานประชุมที่มีประโยชน์ให้กับท่านในการประชุมครั้งต่อไป