เมดิทอปจัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง Meditop & Sysmex Scientific Day 2024 “Laboratory workflow: How to improve the efficiency”

08 พฤษภาคม 2567

 

ภาพงานประชุมวิชาการ เรื่อง Meditop & Sysmex Scientific Day 2024 “Laboratory workflow: How to improve the efficiency” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม Lunar & Moon ชั้น 10, โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 5 ท่านจาก รพ.ศิริราช รพ.รามาธิบดี รพ.พระมงกุฎเกล้า และ รพ.สงขลานครินทร์ การประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมาจากหน่วยงานโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์ศาสตร์ จากโรงพยาบาลของภาครัฐทั่วประเทศจำนวนกว่า 150 ท่าน

หัวข้อการบรรยายเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความสำคัญและประโยชน์ของการทำ Auto-verification, การใช้งานโปรแกรม online blood smear, ความสำคัญและประโยชน์ของพารามิเตอร์ Ret-He จากเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ และ ความสำคัญและประโยชน์ของพารามิเตอร์ Dysmorphic RBC รายงาน Gram positive และ Gram negative จากเครื่องตรวจปัสสาวะแบบอัตโนมัติ และการอภิปราย ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในโอกาสนี้ทางบริษัทเมดิทอป จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสจัดงานประชุมที่มีประโยชน์ให้กับท่านในการประชุมครั้งต่อไป